Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a www.noivallalkozok.hu oldalon értékesített szolgáltatások igénybevételére.

A szolgáltatás igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor Szolgáltató magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.noivallalkozok.hu/aszf/.

I. Szolgáltatói adatok:

 • Simeron Consulting Kft.
 • Székhelye / levelezési címe: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 31.
 • Adószám: 14348747-1-15
 • Telefonszám: +36 20 886 3616
 • E-mail cím: simon.erika@noivallalkozok.hu
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
 • Tárhelyszolgáltató: ProfiTárhely Kft.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét Szolnoki út 23.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: Szolgáltató.

II. Megvásárolható szolgáltatás, rendelés és fizetés menete

II.1 Online kísérés, online egyéni tanácsadás (www.noivallalkozok.hu/tanacsadas)

Szolgáltató a szolgáltatásokat a noivallalkozok.hu/tanacsadas értékesítési oldalon feltüntetett áron tartja, meghatározva a jelentkezés és lemondás feltételeit.

Időpontok telefonon és emailben egyeztethetőek, minden esetben csak és kizárólag írásban megadva a szolgáltatás igénybevételéhez a szükséges adatokat.

Az árak áfa mentesek és a szolgáltatás igénybevételének összes költségét tartalmazzák.

Az online kisérésre egyeztetett heti időpontok csak akkor módosíthatóak, ha legalább 24 órával az időpont előtt mind a szolgáltató, mind az ügyfél számára megfelelő új időpont jelölhető ki ugyanarra a hétre. Egyébként az előre foglalt alkalom kifizetendő.

A tanácsadásokra egyeztetett időpont legalább 24 órával az időpont előtt módosítható, ha mind a szolgáltató, mind az ügyfél számára megfelelő új időpont jelölhető ki 15 napon belül. Egyébként az előre foglalt alkalom kifizetendő.

A szerződéskötésre a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja az elérhetőséget, illetve egyezteti megkeresés esetén az elérhető időpontokat.

Ügyfél – miután telefonon vagy emailben megkeresi a Szolgáltatót –megadja a jelentkezéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat: e-mail cím, név, telefonszám.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az időpontok lefoglalása fizetési kötelezettséget keletkeztethet.

Az időpontok egyeztetése után Szolgáltató 48 órán belül a megadott elérhetőségeken az ügyféllel egyezteti a szolgáltatás fizetését, kiállítja a számlát.

Az összeget ügyfél banki átutalással vagy kártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

Átutalásos fizetés választása esetén Szolgáltató 24 órán belül visszaigazolást küld ügyfél részére. Ezen visszaigazolás még nem jelenti azt, hogy felek között létrejött a szerződés. 

A szerződés a fizetés teljesítésével jön létre.

Amennyiben a szolgáltatás megkezdése előtt az ügyfél legalább 24 órával jelzi, hogy az időpont számára mégsem megfelelő, jogosulttá válik ugyanazon a héten egy másik alkalommal a szolgáltatás igénybevételére, ha arra a szolgáltató és ügyfél megfelelő időpontot tud egyeztetni.

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben a szerződés a szolgáltatás kezdeti időpontját megelőző 14 napon belül jön létre – szolgáltató a 14 napos elállási idő lejárta előtt megkezdje a szolgáltatás teljesítését.

II.2 Pénzügyi tervezés sablon (www.noivallalkozok.hu/mikor-erne-meg)

Szolgáltató a pénzügyi tervezés sablon terméket a noivallalkozok.hu/mikor-erne-meg értékesítési oldalon feltüntetett áron értékesíti.

Az árak áfa mentesek és valamennyi költséget tartalmaznak.

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja a lehetőséget a termék online megrendelésére.

Ügyfél – miután kiválasztotta az értékesítési oldalon a számára megfelelő terméket –kitölti a számlázáshoz szükséges adatokat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, név, telefonszám, számlázási adatok (Név/Cégnév, Város, Irányítószám, Utca, házszám) majd elküldi a megrendelést.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés megküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A beérkezett megrendelés alapján kiállításra kerül a díjbekérő, amelyet ügyfél automatikus megkap az általa megadott e-mail címen.

Az összeget ügyfél banki átutalással vagy kártyás fizetéssel egyenlítheti ki, 8 napon belül.

A szolgáltatás díjának beérkezésekor szolgáltató kiállítja a végleges számlát.

A szerződés a fizetés teljesítésével jön létre.

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben a szerződés a szolgáltatás kezdeti időpontját megelőző 14 napon belül jön létre – szolgáltató a 14 napos elállási idő lejárta előtt megkezdje a szolgáltatás teljesítését.

III. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszont megszűnése

A fentiekben meghatározott eseteken kívül felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel);
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával.

A szerződés létrejöttét követő 14. napig (elállási jog) ügyfél jogosult a szolgáltatóhoz intézett, az ÁSZF mellékletét képező írásbeli nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Amennyiben az ügyfél elállási jogát azt követően érvényesíti, hogy szolgáltató a szolgáltatást megkezdte, ügyfél köteles a felmondás gyakorlásának időpontjáig megfizetni a szolgáltatás arányos részét, azaz szolgáltató csak az ezen felüli részt köteles visszautalni a felmondást követően.

A szolgáltatás teljesítését követően ügyfél nem jogosult felmondási jogának gyakorlására.

Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

IV.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

IV.2 Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

IV.3 Szolgáltató jogosult az egyeztetett szolgáltatási időpont módosítására, amennyiben azt 15 napon belül pótolja. Amennyiben ügyfélnek a pótlásra kijelölt időpont nem megfelelő, szolgáltató köteles a szolgáltatás díját visszautalni ügyfélnek.

IV.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

IV.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaárából. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

IV.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

IV.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

V. Az ügyfelek jogai és kötelességei

V.1 Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

V.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

V.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele során kifejezetten tilos – Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül – hang- vagy képfelvételt készíteni. Ezen tilalom megsértése esetén Szolgáltató 150.000 (százötvenezer) forint szerződésszegési kötbért érvényesíthet azzal, hogy a fennálló szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani minden pénz visszatérítési kötelezettség nélkül.

Szolgáltató írásbeli engedélyével (emailben történő jóváhagyás elégséges) képfelvétel készíthető.

V.4 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás igénybevételének megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

VI. Szerzői jogok

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzővel kötött írásbeli, ellenértéket tartalmazó megállapodás szükséges. Az oktatási anyagok harmadik személlyel történő megosztása, ügyfél általi oktatásra történő felhasználása semmilyen úton nem megengedett. 

VII. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltatónál történő személyes adatok kezeléséről a www.noivallalkozok.hu/adatkezelesitajekoztato honlapcímen, illetve a székhelyén kinyomtatott Adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhatnak. Az Adatkezelési tájékoztató jelen ÁSZF mellékletét képezi.

Harmadik fél, azaz Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő szakemberek részére Szolgáltató kizárólag a jogi kötelezettség és a szerződés teljesítése céljából és szükséges mértékben adja át az érintettek személyes adatait. Ilyen esetben a szakemberek adatfeldolgozókként kötelesek Szolgáltató, mint adatkezelő, érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó utasításait betartani.

Az online kísérésben, illetve tanácsadáson résztvevőnek (törvényes képviselőjének) lehetősége van írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett nyilatkozatban a személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adatai továbbításának megtiltására.

VIII. Felelősség kizárása

A honlap technikai problémájából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárjuk.

IX. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: Simeron Consulting Kft.

Cím: 4431, Nyíregyháza, Sikló utca 31.

Email: simon.erika@noivallalkozok.hu

Panaszügyintézés módja

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: Budapest, Etele út 59-61, 1119

Telefon: +36 1 269 0703

Fax: +36 1 784 3149

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Mellékletek:

 1. Adatkezelési tájékoztató: noivallalkozok.hu/adatkezelesitajekoztato
 2. Elállási nyilatkozatminta: lásd alább

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Simeron Consulting Kft.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (a kiválasztott aláhúzandó):

online kísérés

online egyéni tanácsadás

Szolgáltatás dátuma (ide a foglalt időpontot kell beírni):

Ügyfél neve:

Ügyfél címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: simon.erika@noivallalkozok.hu