Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) » Nőként vállalkoznál?

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a http://www.oromteli.hu/vallalkozoi-trening/ oldalon értékesített „NŐ a siker – vállalkozásindítási tréning” szolgáltatás igénybevételére:

A szolgáltatás igénybevétele, a honlapon történő regisztráció és a vásárlás kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor Szolgáltató magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.noivallalkozok.hu/aszf/.

I. Szolgáltatói adatok:
• Simon Erika egyéni vállalkozó
• Székhelye / levelezési címe: 2111 Szada, Ady Endre utca 26.
• Adószám: 68179618-1-33
• Telefonszám: +36 20 886 3616
• E-mail cím: simon.erika@noivallalkozok.hu
• Nyilvántartásba vevő szerv: NAV Pest megyei Igazgatósága
• Tárhelyszolgáltató: ProfiTárhely Kft.
• Tárhelyszolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét Szolnoki út 23.
• Tárhelyszolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető/Szolgáltató.

II. Megvásárolható szolgáltatás, rendelés és fizetés menete

Szolgáltató a tréningeket a www.oromteli.hu/vallalkozoi-trening értékesítési oldalon feltüntetett időpontokban, áron és tematikával tartja, meghatározva a minimum és maximum létszámot. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén az eseményt törölje, a már kifizetett díjak teljes összegben történő visszautalása mellett. A minimális jelentkezőlétszám: hat fő.

Az árak bruttó árnak tekintendők és a tréningeken való részvétel összes költségét tartalmazzák.

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja az időpont-foglalási lehetőséget, illetve közzéteszi a következő tréning időpontjait.
Ügyfél – miután kiválasztotta az értékesítési oldalon a számára megfelelő és elérhető csomagot – rákattint a „Jelentkezem” gombra, melyet követően kitölti a jelentkezéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat: név, telefonszám, e-mail cím.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció megküldése fizetési kötelezettséget keletkeztethet.
Szolgáltató 24 órán belül automatikus visszaigazolást küld ügyfél részére. Ezen automatikus visszaigazolás még nem jelenti azt, hogy felek között létrejött a szerződés.

Szolgáltató a regisztrációt követő 48 órán belül bekéri a díjbekérő kiállításához a számlázási nevet, címet, majd kiállítja a díjbekérőt, mellyel felek között létrejön az ajánlati kötöttség. Az összeget ügyfél banki átutalással egyenlítheti ki a díjbekérőn megadott adatok szerint.

A tréning díjának beérkezésekor szolgáltató előleg számlát állít ki, a tréning megvalósulását követően pedig kiállítja a végleges számlát.

A szerződés a fizetés teljesítésével jön létre.

Az adott tréningen való részvétel feltétele, hogy a díjbekérőn feltüntetett összeg a fizetési határidőre szolgáltató számláján jóváírásra került. A jóváírást követő 24 órán belül szolgáltató kiállítja és megküldi ügyfél részére az előleg számlát.

A tréning első hétvégéjét megelőző hétfőn szolgáltató elküldi a tréning résztvevőinek az eseménnyel kapcsolatos további tudnivalókat.

Amennyiben a szolgáltatás megkezdése előtt ügyfél legalább 48 órával jelzi, hogy az időpont számára mégsem megfelelő, jogosulttá válik egy későbbi, 12 hónapon belül tartandó tréningen való részvételre. Szolgáltató köteles az új időpontról a legkorábbi esetben tájékoztatni ügyfelet. Ezen lehetőség választása esetében ügyfél a felajánlást e-mailen meg kell erősítse.

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben a szerződés a szolgáltatás kezdeti időpontját megelőző 14 napon belül jön létre – szolgáltató a 14 napos elállási idő lejárta előtt megkezdje a szolgáltatás teljesítését.

III. A fentiekben meghatározott eseteken kívül felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély ügyfél esetében annak halálával;
• automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
• felek közös megegyezésével;
• felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával
A szerződés létrejöttét követő 14. napig (elállási jog) ügyfél jogosult a szolgáltatóhoz intézett, az ÁSZF mellékletét képező írásbeli nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
Amennyiben az ügyfél elállási jogát azt követően érvényesíti, hogy szolgáltató a szolgáltatást megkezdte, ügyfél köteles a felmondás gyakorlásának időpontjáig megfizetni a szolgáltatás arányos részét, azaz szolgáltató csak az ezen felüli részt köteles visszautalni a felmondást követően.
A szolgáltatás teljesítését követően ügyfél nem jogosult felmondási jogának gyakorlására.
Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
IV.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
IV.2 Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréning-információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.
IV.3 Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról szolgáltató köteles ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni. Amennyiben ügyfélnek a pótlásra kijelölt időpont nem megfelelő, szolgáltató köteles a részvételi díjat visszautalni ügyfélnek.
IV.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
IV.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréning listaárából. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.
IV.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
IV.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

V. Az ügyfelek jogai és kötelességei
V.1 Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.
V.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
V.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tréningen kifejezetten tilos – Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül – hang- vagy képfelvételt készíteni. Ezen tilalom megsértése esetén Szolgáltató 100.000 (százezer) forint szerződésszegési kötbért érvényesíthet azzal, hogy a fennálló szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani minden pénz visszatérítési kötelezettség nélkül.
V.4 100% pénz visszafizetési garancia
Amennyiben az első tréningnap lezárultáig ügyfél a tréning helyszínén személyesen jelzi, hogy nem elégedett a nyújtott szolgáltatás szakmai tartalmával, szolgáltató 100% pénz visszafizetési garanciát biztosít számára. A fent jelzett időpont jogvesztő, a későbbi igényeket szolgáltató nem tudja kielégíteni.
A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a résztvevő maga dönt a tréning megszakításáról, az olyan indokok, amelyek nem az anyag, szolgáltató, hanem az ügyfél hozzáállásából fakadóan tették sikertelenné a fejlődést – például: a feladatok elvégzésének kihagyása, inaktivitás, kedvtelenség. A pénz visszatérítési garancia érvényesítéséhez kérjük az igényt a szóbeli jelzéstől számított 24 órán belül a simon.erika@noivallalkozok.hu címre elküldeni. A pénz visszatérítési garanciát igénybe vevő ügyfél a szóbeli jelzést követően nem jogosult a tréningen részt venni, a tréninggel kapcsolatos írásos anyagokat igényelni.
A befizetett díj visszafizetése az igénylőlap kézhezvételét követő 7 napon belül történik. A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre.
V.5 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.
V.6 Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréningen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására anélkül, hogy a részvételi díjat köteles lenne visszafizetni ügyfél részére.

VI. Szerzői jogok
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatási anyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzővel kötött írásbeli, ellenértéket tartalmazó megállapodás szükséges. Az oktatási anyagok harmadik személlyel történő megosztása, ügyfél általi oktatásra történő felhasználása semmilyen úton nem megengedett. A tréning résztvevői tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 (egymillió) forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

VII. Személyes adatok kezelése
A Szolgáltatónál történő személyes adatok kezeléséről a www.noivallalkozok.hu/adatkezelesitajekoztato honlapcímen, illetve a székhelyén kinyomtatott Adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhatnak. Az Adatkezelési tájékoztató jelen ÁSZF mellékletét képezi.
Harmadik fél, azaz Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő szakemberek részére Szolgáltató kizárólag a jogi kötelezettség és a szerződés teljesítése céljából és szükséges mértékben adja át az érintettek személyes adatait. Ilyen esetben a szakemberek adatfeldolgozókként kötelesek Szolgáltató, mint adatkezelő, érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó utasításait betartani.
A képzésben résztvevőnek (törvényes képviselőjének) lehetősége van írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett nyilatkozatban a személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatai továbbításának megtiltására.
VIII. Felelősség kizárása
A honlap technikai problémájából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárjuk.
IX. Záró rendelkezések
Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.
A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt.

Jogérvényesítési lehetőségek
Panaszügyintézés helye

Név: Simon Erika egyéni vállalkozó
Cím: 2111 Szada, Ady Endre utca 26.
Email: simon.erika@noivallalkozok.hu

Panaszügyintézés módja
A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.
A szóban közölt panaszt szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: Budapest, Etele út 59-61, 1119
Telefon: +36 1 269 0703
Fax: +36 1 784 3149
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Mellékletek:
1. Adatkezelési tájékoztató: www.noivallalkozok.hu/adatkezelesitajekoztato
2. Elállási nyilatkozatminta: lásd alább
3. Pénzvisszatérítés iránti igénybejelentés

Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Simon Erika egyéni vállalkozó
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: NŐ a siker – vállalkozásindítási tréning
Tréning dátuma: (ide az első tréningnap dátumát kell beírni)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
Kelt:
A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: simon.erika@noivallalkozok.hu

Pénzvisszatérítés iránti igénybejelentés

Név
E-mail cím:
Igénybe vett szolgáltatás:
Vásárlás időpontja:
Fizetés időpontja:
Kifizetett összeg:
A visszautaláshoz szükséges adatok:
Név:
Számlaszám:

Kérem, írja le, hogy mi miatt nem elégedett a megvásárolt, igénybe vett termékkel, szolgáltatással (ez azért fontos számomra, hogy a visszajelzése alapján tovább tudok fejlődni, hogy növelhessem kedves ügyfeleim és vásárlóim elégedettségét)!
A jelen nyilatkozat megküldésével elfogadja a (www.noivallalkozok.hu/adatkezelesitajekoztato) oldalon megtekinthető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás